واژگان تخصصی

آلیاژ زدایی Dealloying خوردگی یک یا چند عنصر از یک آلیاژ محلول جامد بطور انتخابی، همچنین مشهور به انحلال انتخابی
آند Anode الکترودی در یک سیستم خوردگی که در ان واکنش اکسیداسیون اتفاق می افتد. خوردگی در آند اتفاق افتاده و یونهای اند وارد محلول الکترولیت می شوند.
آندایزینگ Anodizing فرایند تولید لایه اکسیدی بر سطح فلز (معمولا آلومینیوم) از طریق الکترولیت
آنولیت Anolyte بخشی از الکترولیت درست در مجاورت آند در یک سیستم خوردگی
آنیون Anion یونی با بار منفی که به واسطه گرادیان پتانسیل در یک محیط، به سمت آند مهاجرات می کند.
اتمسفر دریایی Marine atmosphere اتمسفر غالب بر فراز دریا و ساحل. بسته به توپوگرافی و جهت باد غالب، اتمسفر دریایی تا فواصلی داخل خشکی نیز ادامه دارد که   آلوده به عناصر خورنده دریایی، عمدتا کلریدها، است.
اتمسفر روستایی Rural atmosphere اتمسفر غالب در مناطق روستایی و شهرهای کوچک بدون آلودگی قابل توجه به عناصر خورنده نظیر کلریدها و دی اکسید گوگرد
اتمسفر شهری Urban atmosphere اتمسفر آلوده مناطق پر جمعیت بدون وجود صنایع، در آن غلظت دی اکسید گوگرد و کلریدها متوسط است.
اتمسفر صنعتی Industrial atmosphere اتمسفر آلوده به عناصر خورنده، عمدتا دی اکسید گوگرد، ناشی از فعالیت صنایع
افزودنی Additive ماده ای که معمولا در غلظتهای کم به جریان یک سیال افزوده می شود تا عملیات خاصی نظیر کاهش خوردگی یا سایش را انجام دهد.
اکسید کارخانه ای Mill scale لایه اکسیدی ضخیم شکل گرفته بر سطح فولاد حین شکل دهی گرم یا عملیات حرارتی
الکترود Electrode ماده ای هادی جریان الکتریکی که در تماس با الکترولیت بوده و جریان الکتریکی از طریق آن به الکترولیت وارد یا خارج می شود.
الکترولیت Electrolyte ماده ای شیمیایی حاوی یون که این یونها تحت میدان الکتریکی حرکت می کنند.
بازدارنده آندی Anodic inhibitor ماده شیمیایی یا ترکیبی از مواد شیمیایی که سرعت واکنش آندی یا اکسیداسیون را کند می کند.
بازدارنده خوردگی Corrosion inhibitor ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی که وقتی به محیط افزوده می شود، بدون انجام واکنش قابل توجهی با محیط، سرعت خوردگی را کاهش می دهد.
بازدارنده کاتدی Cathodic inhibitor ماده شیمیایی یا ترکیبی از مواد شیمیایی که به طریق فیزیکی، فیزیکی-شیمیایی و یا شیمیایی، سرعت واکنش کاتدی یا احیایی را کند می کند.
باکتری کش Bactericide مواد شیمیایی مورد استفاده برای کشتن باکتری ها
بستر آندی Groundbed آند یا مجموعه ای از آندها که به منظور ایجاد جریان حفاظت کاتدی زیر سطح زمین نصب می شوند.
بستر آندی عمیق Deep groundbed آند یا مجموعه ای از آندها که به منظور ایجاد جریان حفاظت کاتدی در عمق ۱۵ متر از سطح زمین یا بیشتر، به صورت عمودی در حفراتی نصب می شوند.
بستر آندی کم عمق Shallow groundbed آند یا مجموعه ای از آندها که به منظور ایجاد جریان حفاظت کاتدی در عمق کمتر از ۱۵ متر از سطح زمین، به صورت افقی یا عمودی نصب می شوند.
پایه Substrate سطحی که ماده پوششی بر روی آن اعمال می شود.
پاشش بدون هوا Airless spray فرایند پاشش و اتمایز کردن رنگ مایع با فشار هیدرولیک، نه با فشار هوا.
پتانسیل خوردگی Corrosion potential پتانسیل یک سطح در حال خورده شدن در یک الکترولیت در حالت طبیعی (بدون اعمال جریان خارجی)، همچنین مشهور است به پتانسیل استراحت، پتانسیل خوردگی آزاد، پتانسیل مدار باز
پتینا Patina لایه ای نازک از محصولات خوردگی، معمولا به رنگ سبز، شکل رفته بر سطح مس و آلیاژهای پایه مسی در تماس با اتمسفر
پرایمر پیش تولید Pre-fabrication primer لایه پرایمر زود-خشک برای اعمال بر روی قطعاتی که آماده سازی سطحی شده اند، جهت ایجاد محافظت موقت در حین ساخت قطعه، به طوریکه همزمان عملیات جوشکاری و برش کاری نیز قابل انجام باشد.
پشت بند (بکفیل) backfill ماده ای که در داخل حفره اطراف آند یا سایر تجهیزات حفاظت کاتدی ریخته می شود.
پلاریزاسیون Polarization تغییر در پتانسیل طبیعی (مدارباز) فلز در اثر عبور جریان از فصل مشترک فلز/الکترولیت
پلاریزاسیون آندی Anodic polarization تغییر پتانسیل طبیعی فلز در مسیر نجیب تر در اثر عبور جریان از محل فصل مشترک فلز/الکترولیت
پلاریزاسیون کاتدی Cathodic polarization تغییر پتانسیل طبیعی فلز در مسیر فعالتر (منفی تر) در اثر عبور جریان، کاهش پتانسیل طبیعی فلز در اثر عبور جریان از سطح یا نزدیک سطح فلز
پلاریزاسیون غلظتی Concentration polarization بخشی از پلاریزاسیون یک پیل که در نتیجه تغییرات غلظت در الکترولیت به واسطه عبور جریان ایجاد شده باشد.
پوست تمساحی شدن Aligatoring (از عیوب رنگ) ترک برداری شدید و عمیق سطح رنگ
پیرسازی مصنوعی Artificial Ageing فرایند طراحی شده برای پیرسازی شتاب یافته یک سیستم پوششی، یعنی کاهش بازدهی مقاومت سیستم پوششی در برابر خوردگی سریعتر از حالت طبیعی خود
پیل غلظتی Concentration cell نوعی پیل الکتروشیمیایی که نیروی محرکه آن، اختلاف غلظت یک عنصر در الکترولیت است.
ترک سطحی Checking (از عیوب رنگ) ایجاد ترک و شکافهای کم عمق سطحی بدون نفوذ به لایه های زیرین
ترکیب آلی فرار Volatile organic compound (VOC) هر ترکیب مایع یا جامد آلی که در دما و فشار اتمسفر در تماس با آن، تبخیر می شود.
توپوش (آستری) Lining پوشش محافظ سطوح داخلی یک مخزن
جامد-بالا High solids ویژگی ماده پوششی معرف وجود درصد مواد جامد بالاتر از میزان متعارف برای آن پوشش.
جدایش کاتدی Cathodic disbandment از بین رفتن چسبندگی بین پوشش و سطح فلز در نتیجه محصولات ناشی از واکنشهای کاتدی
حفاظت آندی Anodic protection پلاریزه شدن فلز به سمت پتانسیلهای اکسیدکننده تر برای کاهش نرخ خوردگی از طریق ترغیب رویین شدن
حفاظت کاتدی Cathodic protection کاهش سرعت خوردگی یک فلز از طریق تبدیل آن به کاتد یک پیل الکتروشیمیایی
خوردگی Corrosion از بین رفتن یک ماده،‌ معمولا یک فلز، در نتیجه واکنش با محیط اطرافش
خوردگی اتمسفری Atmospheric corrosion خوردگی در نتیجه اتمسفر کره زمین در دمای محیط
خوردگی تنشی Stress corrosion cracking ترک برداری یک ماده در نتیجه تاثیر همزمان تنش و محیط خورنده
خوردگی خستگی Fatigue corrosion ترک برداری فلز نظیر ترک برداری ناشی از خستگی در نتیجه تنشهای سیکلی یا متغیر در یک محیط خورنده. عمر قطعه در این حالت کمتر از زمانی است که قطعه تحت اثر یکی از این دو عامل (محیط خورنده و تنش) باشد.
خوردگی دوفلزی Galvanic corrosion خوردگی یک فلز در اثر تماس با فلز نجیب تر یا ماده غیرفلزی هادی در یک محیط الکترولیت خورنده
خوردگی شیاری Crevice corrosion خوردگی موضعی بخشی از سطح یک فلز که از تماس کامل با محیط اطراف پوشانده شده است (مانند یک شیار)،‌به دلیل نزدیکی سطح فلز به سطح ماده ای دیگر.
خوردگی فیلامنتی Filiform corrosion نوعی خوردگی که در زیر پوشش به شکل رشته های سوزنی شکل با توزیع اتفاقی رخ می دهد.
خوردگی کاتدی Cathodic corrosion خوردگی ایجاد شده ناشی از شرایط کاتدی در سازه معمولا به دلیل واکنش یک فلز در معرض اتمسفر با محصولات قلیایی حاصل از الکترولیز
خوردگی مرز دانه ای Intergranular corrosion خوردگی ترجیحی در یا در طول مرزدانه های کریستالهای فلزات، همچنین مشهور به خوردگی بین کریستالی
خورندگی Corrosivity توانایی یک یک محیط در ایجاد خوردگی در یک سیستم خوردگی مشخص
دپلاریزاسیون Depolarization بر طرف شدن موانع عبور جریان در یک پیل الکتروشیمیایی
دکوپلر DC DC decoupling device تجهیزی در مدارات الکتریکی که اجازه عبور جریان AC در هر دو مسیر را می دهد، اما اجازه جریان یافتن جریان DC را نمی دهد.
دوام Durability طول عمر مورد انتظار از یک سیستم رنگ قبل از اولین تعمیرات کلی
رنگ Paint ماده پوششی دارای پیگمنت که به شکل مایع، پودر یا خمیر وجود داشته که پس از اعمال بر سطح، خواص محافظتی، تزیینی یا سایر ویژگی های مورد انتظار را ارائه دهد.
روغنهای خشک شونده Drying oil روغنی با قابلیت تبدیل از فاز مایع به فاز جامد از طریق واکنش تدریجی با اکسیژن هوا
رویین Passive حالتی از یک فلز که محصول واکنشهای سطحی آن با الکترولیت خود، منجر به کاهش سرعت خوردگی آن شود.
زمان ترشدن Time of wetness زمانی که طول می کشد تا سطح فلز با لایه ای از الکترولیت که قابلیت ایجاد خوردگی اتمسفری دارد، پوشانده شود.
زنگ Rust محصولات خوردگی قابل مشاهده که در مورد فلزات آهنی، غالبا از اکسیدهای آهن هیدراته تشکیل شده است.
زنگ آنی Flash rusting زنگ زدگی آنی و ملایم سطح فلز آماده سازی شده بلافاصله پس از آماده سازی سطحی
زنگ سفید White rust محصول خوردگی شکل گرفته بر سطوحی با پوشش روی به رنگ خاکستری روشن تا خاکستری تیره
زیست کش Biocide ماده شیمیایی که علاوه بر باکتری، موجودات زنده میکروارگانیسمی مخرب را نیز می کشد.
سلول پلاریزاسیون Polarization cell نوعی تجهیز دکوپلر DC دارای چند جفت صفحه فلزی خنثی در درون الکترولیت آبی. ویژگی این سلول، مقاومت بالا در برابر جریان DC و امپدانس پایین در برابر جریان AC است.
سیستم خوردگی Corrosion system مجموعه ای از یک یا چند فلز به همراه تمام آن بخشهایی از محیط که سبب بروز خوردگی می شوند.
سیستم رنگ Protective paint system مجموع تمام لایه­های فلزی یا رنگ که برای محافظت در برابر خوردگی بر سطح اعمال می شود.
ضخامت فیلم خشک Dry film thickness (DFT) ضخامت باقیمانده پوشش بر روی سطح پس از سخت شدن/گیرایش آن
عامل خورنده Corrosive agent ماده ای که وقتی در تماس با سطح فلز قرار می گیرد، با آن واکنش می دهد.
عمر انبارداری Shelf life حداکثر زمانی که یک ماده پوششی را می توان در ظروف اصلی خود و در شرایط نرمال انبارداری، نگهداری نمود، بطوریکه در وضعیت قابل قبول از لحاظ فنی باقی بماند.
عمر پس از اختلاط Pot life حداکثر زمانی، در یک دمای مشخص، که یک رنگ را می توان با موفقیت استفاده کرد، پس از اختلاط اجزای آن با یکدیگر.
فیلم Film لایه ای نازک از ماده که ممکن است غیر قابل مشاهده با چشم غیرمسلح باشد.
قابلیت تطابق Compatibility (برای لایه های مختلف یک سیستم رنگ) توانایی لایه های مختلف رنگ برای اعمال بر روی هم و تشکیل یک سیستم رنگ موفق بدون بروز اثرات جانبی نامطلوب
کاتد Cathode الکترودی در یک سیستم خوردگی که در آن واکنش احیا اتفاق می افتد.
کاتولیت Catholyte بخشی از الکترولیت درست در مجاورت کاتد در یک سیستم خوردگی
کاتیون Cation یونی با بار مثبت که به واسطه گرادیان پتانسیل در یک محیط، به سمت کاتد مهاجرات می کند.
کاویتاسیون Cavitation تشکیل و ترکیدن سریع حباب در یک مایع معمولا دارای شرایط تلاطم، که منجر به آسیب به فلز می شود.
کلکریوس Calcareous لایه ای متشکل از کربنات کلسیم و نمکهای دیگر که بر سطح رسوب می کند. درسازه های تحت حفاظت کاتدی، بدلیل افزایش pH در مجاورت کاتد، این لایه رسوب می کند.
گچی شدن Chalking (از عیوب رنگ) ایجاد ماده پودری شکل شل و جداشدنی از سطح پوشش آلی، معمولا به دلیل قرارگیری در معرض اتمسفر
گیرایش (پخت) Curing (در مورد رنگ) فرایندی شیمیایی که منجر به تولید خواص مدنظر از رنگ یا رزین می شود.
لایه کمکی Tie coat لایه رنگ طراحی شده برای افزایش چسبندگی بین لایه های مختلف یک سیستم رنگ یا جلوگیری از برخی عیوب رنگ
لایه رنگ Coat لایه ای پیوسته از فلز یا فیلم رنگ در نتیجه یک بار اعمال بر سطح نشسته باشد
لایه نواری Stripe coat لایه تکمیلی رنگ برای اطمینان از پوشش یکنواخت بخشهای بحرانی و قسمتهایی که پوششدهی آنها مشکل است، نظیر لبه ها و خطوط جوش
محلول اسیدشویی Pickle محلولی، معمولا اسیدی، برای زدودن لایه اکسید کارخانه ای یا دیگر محصولات خوردگی از سطح فلز
متوقف کننده رشد باکتری Bacteriostat ماده شیمیایی مورد استفاده برای متوقف کردن رشد باکتریها
متوقف کننده رشد میکروارگانیسمها Biostat ماده شیمیایی مورد استفاده برای متوقف کردن رشد باکتریها و دیگر میکروارگانیسمهای مخرب
نقطه شبنم Dew point دمایی که در آن رطوبت هوا بر روی سطوح جامد کندانس می شود.
هالیدی Holiday هرگونه عدم پیوستگی در پوشش که منجر به قرارگیری سطح فلز بدون حفاظت در معرض محیط خورنده شود.
های بیلد High build از ویژگیهای ماده پوششی است که اجازه می دهد آنرا با ضخامتهایی بالاتر از شرایط نرمال آن پوشش، ‌اعمال نمود. این عدددر سیستمهای رنگ اشاره شده در استاندارد ISO 12944-4، عبارتست از ۸۰ میکرون فیلم خشک پوشش در یک پاس اعمال.
هوا-خشک شدن Air drying فرایند تبدیل یک لایه فیلم پوشش تر به لایه خشک از طریق تبخیر حلال یا واکنش با اکسیژن هوا، بدون اعمال گرما یا مواد عامل گیرایش/پخت