لیست کامل موسسات تدوین استاندارد مهندسی

17/03/26 0

Standard/Website Standard Issuing Organization AGA American Galvanizers Association www.galvanizeit.org AISC American Institute of Steel Construction www.aisc.org AISI American Iron and Steel Institute www.steel.org ANSI American National Standards Institute www.ansi.org API American Petroleum Institute www.api.org ASME American Society for Mechanical Engineers www.asme.org ASNT American Society for Nondestructive Testing www.asnt.org ASTM American

ترجمه استاندارد ASTM G102 محاسبه مقادیر مربوط به خوردگی

17/02/12 0

Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements ترجمه استاندارد “نحوه محاسبه نرخ خوردگی و اطلاعات مرتبط با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی” توسط مهندس مصطفی دزفولی انجام شده است. این استاندارد شامل روش های محاسبه جریان خوردگی، نحوه محاسبه اکی والان گرم مواد، نحوه محاسبه

ترجمه استاندارد ASTM G1-2000

17/02/11 0

ASTM G1- Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens استاندارد آماده سازی، تمیزکاری و ارزیابی نمونه های آزمون خوردگی این استاندارد به عنوان یکی از مهم ترین دستور العمل های آماده سازی نمونه جهت آزمون های خوردگی پلاریزاسیون،  EIS و غوطه وری است. لازمه کارهای آزمایشگاهی دقیق

ترجمه استاندارد ASTM G5-1999

17/02/11 0

ASTM G5- Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements مرجع روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری پولاریزاسیون های آندی پتانسیواستاتیک و پتانسیودینامیک برای انجام انواع آزمون های خوردگی پتانسیو استاتیک و پتانسیو دینامیک، نیاز به استاندارد مشخصی جهت نوع چیدمان یا ستاپ ابزار آزمون ضروری