واکنش‎های کاتدی مهم صنعتی

17/07/16 0

جدول زیر تعدادی واکنش کاتدی مهم را به همراه پتانسیل تعادلی آنها نشان می‎دهد که اغلب در محیط‎های صنعتی یافت می‎شوند. واکنش کاتدی پتانسیل تعادلی E0 (SHE) 1 2H++2e=H2 0 2 –H2O+e=0.5H2+OH 820- 3 O2+4H++4e=2H2O  pH<7 1229+ 4 O2+2H2O+4e=4OH–  pH>7 401+ 5 +Fe3++e=Fe2 771+ 6 Cu2++2e=Cu 342+ 7 Cr2O72-+14H++4e=2Cr2++7H2O 1333+