دانلود ترجمه استاندارد ASTM E1820

20/04/10 0

استاندارد ASTM E1820 (Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness) مربوط به الزامات روش اندازه گیری تافنس شکست یا چقرمگی می‎باشد. 1- حوزه کاری 1-1- این روش آزمون، روش ها و دستورالعمل های لازم برای تعیین چقرمگی شکست مواد فلزی با استفاده از پارامترهای زیر را پوشش میدهد؛ K،