پلاریزاسیون(قطبش) و دپلاریزاسیون چیست؟

17/02/12 1

در تعریف پلاریزاسیون یعنی مقاومت در برابر عبور جریان. طبق این تعریف، پلاریزاسیون منجر به عدم خوردگی می‎شود چرا که مانع جریان یافتن و حرکت الکترون ها و یا یون ها می‎شود. در مقابل دپلاریزاسیون به معنی از دست رفتن پلاریزاسیون است که منجر به خوردگی می‎شود. به عبارت دیگر