نمایشگاه تولید و فلزکاری ویتنام (MTA Vietnam)

17/03/16 0

نمایشگاه تولید و فلزکاری ویتنام (MTA Vietnam) بزرگترین رویداد مربوط به تولید در ویتنام است. این رویداد از آغاز فعالیتش در سال ٢٠٠٥، خود را متعهد به ایجاد پل ارتباطی میان صنایع بین المللی تولید و بازار ویتنام نموده است. همچنانكه شركت های خارجی از قابلیت های فراوان ویتنام و