آگهی مناقصه: پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان

17/03/16 0

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به گزارش مهندسی خوردگی، شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید : الف ) شرح مختصر کار