آگهی مناقصه: کند کننده خوردگی سه فازی – شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب

17/03/05 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نوع انتشار ترک تشريفات نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا   امور سازندگان نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 7311000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵

آگهی مناقصه: کند کننده خوردگی محلول در آب – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

17/03/04 1

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نوع انتشار ترک تشريفات نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 7000000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مهلت ارسال پيشنهاد