آگهی مناقصه: انجام بازرسی فني٬ پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

17/03/04 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان آگهی مناقصه حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 12339713000 تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ تاريخ بازگشايی پاکات ۲۴