۳۰ سال کار پیوسته در خلیج فارس، چشم‌انداز آینده شرکت‌های فراساحلی

17/04/05 0

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، با بیان این که با برنامه های پیش بینی شده به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، بازارهای کاری جدیدی برای شرکت‌های فراساحلی فراهم خواهد شد، گفت: با وجود افت و خیزهای بوجود آمده در صنعت نفت کشور در سالهای