جزوه بررسی سایش و روش های مشخصه یابی خواص سایشی

17/02/11 0

طبق تعریف، سایش عبارت است از تخریب سطحی، بصورت اتلاف ماده در اثر حرکت نسبی بین سطوح و یا شی در تماس با آن. بطور کلی سایش قطعات در ضمن سرویس عامل اصلی تخریب صنعتی می باشد و یکی از سه مشکل اساسی در صنعت است که منجر به تعویض