دكتر محمد تقی صالحی به رياست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

17/04/18 0

به گزارش مهندسی خوردگی، طی حکمی از جانب دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، دكتر محمد تقی صالحی به عنوان ریاست جدید پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد. رئیس قبلی پژوهشگاه مواد و انرژی دکتر سید محمد مهدی هادوی از سال 1393 تاکنون عهده دار این مسئولیت بودند. پژوهشگاه مواد و