آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT)

17/02/11 0

آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT) همچنین با نام آزمون کشش با کرنش ثابت (CERT) نیز شناخته میشود. در این آزمون توسط ابزار خارجی، یک نرخ کرنش متغیر که به آرامی افزایش میابد روی بخش گیج یا نوک شیار نمونه کششی تک محوری یا نوک ترک یک نمونه از