دانلود جزوه درس خوردگی و الکتروشیمی دانشگاه تهران

17/02/12 0

این جزوه درس الکتروشیمی و خوردگی آقای دکتر محسن صارمی استاد دانشگاه تهران است. این جزوه توسط خانم مهندس نقدی شاگرد اول ورودی های سال 81 دانشگاه تهران نوشته شده است. مطالب جزوه شامل تمامی مواد درسی درس خوردگی کارشناسی می باشد و  بسیار خوانا و خوش خط در 128