تعریف و انواع ترموول

17/03/10 1

به منظور نصب تجهیزات دمایی در محل هایی که امکان خورندگی و آسیب دیدن ادوات حرارتی در اثر سمی، خورنده یا بالا بودن مواد وجود داشته باشد از غلاف یا ترموول ها استفاده می شود. جنس ترموول ها تاثیرپذیر عوامل بوده و ممکن است SST،HSS ، Hastelloy،….. باشد. ترموول برای