ترجمه فارسی استاندارد ASTM E 340 – 15

19/11/01 0

Standard Practice for Macroetching Metals and Alloys پروسیجر استاندارد ماکرو اچ؛ فلزات و آلیاژها این پروسیجر، شامل روش‎های ماکرواچ فلزات و آلیاژها به منظور آشکارسازی ریزساختار آنها می‌باشد. فرمت دانلود: word (10 Pages)