چارت دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد

17/02/11 0

تعداد واحد های لازم برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد 32 واحد است که شامل 27 واحد اصلی و 5 واحد اختیاری است.   دروس اصلی –         الکتروشیمی پیشرفته                      2 واحد –         روش های نوین آنالیز مواد                2 واحد –         آز. روش های نوین آنالیز مواد