آگهی مناقصه: انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوع فراخوان
آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور بازرسی
نوع برگزاری
یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی
ريال
برآورد مالی
241355571384
تاريخ بازگشايی پاکات
3 / 6 / 1396
مهلت ارسال پيشنهاد
2 / 6 / 1396
مهلت دریافت اسناد
19/ 5/ 1396
تاريخ اعتبار پيشنهاد
19/ 8/ 1396
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران – بوشهر – کنگان
موضوع
انجام خدمات ساليانه بازرسی فنی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
دستگاه مناقصه گزار
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 محل دریافت اسناد
استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ مجتمع گاز پارس جنوبی – پالايشگاه دوم – ساختمان ستاد –تلفن ۲۷۵۱–۲۷۵۲ –۰۷۷۲۷۳۱ساير منابع برای كسب اطلاعات WWW.SPGC.IR
احتمال تغيير برنامه زمانبندی وجود دارد با توجه به اينكه مناقصه فوق تا كنون در روزنامه چاپ نشده است مهلت شركت در مناقصه و دريافت اسناد مناقصه بعد از چاپ نوبت دوم آگهی قطعيت می يابد بديهی است كه تاريخ های مذكور تقريبی بوده و جهت اطلاع رسانی سريع به متقاضيان محترم می باشد.همچنين بروزرسانی اين فراخوان پس از چاپ آگهی صورت می پذيرد.
پیوست:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند