شرکت های بازرسی

شرکت‎های بازرسی فنی:

نام شرکت تلفن فکس صفحه اختصاصی
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو 021-88529728 021-88741040 ندارد
بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا 021-44011880 021-44011880 ندارد
بازرسی کاوشگران باصر 021-88594303 021-88594303-7 ندارد
پرتوکاران تابش 021-88613795-6 021-88602633 ندارد
بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد 021-77160752 021-77413739 دارد
بازبین پژوهش 021-44208148 021-44208148 ندارد
جوش و پژوهش سورنا 051-43340436 051-43340436 ندارد
تست های غیرمخرب ایران 021-88791932 021-88791933 ندارد
بازرسی مهندسی آراد پایا کیفیت 041-33356961 041-33352363 ندارد
مهندسی آزمون گستر اسپادان 031-33337500 031-33324392 ندارد
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال- مپصا 021-43649000 021-88629623 ندارد
مهندسی پرتو آزمون آذر 021-88617980 021-88040562 ندارد
کاوش اندیشه رستگار 021-44051044 021-44051044 ندارد
سنجش پوشش دقیق 021-77199711 021-77192908 ندارد
کاوش آزمون 021-88843914 021-88841346 ندارد
پارسیان شرق 021-88014027 021-88024348 ندارد
آرام آزمون 021-66011915 021-66011915 ندارد
آریا آزمون صنعت 021-88335864-7 021-88335864-7 ندارد
ارتقا گستر پویا 021-88068440-1 021-88068442 ندارد
آزمونهای غیرمخرب فلات پارس 021-26403380 021-26403381 ندارد
آراد پژوهان پارس صنعت 041-33354794 041-33354794 ندارد
بازرسی فنی کاردانان کیفیت کوشا 021-88247098 021-88247098 ندارد
بازرسی فنی ناظران دقیق تدبیر 031-37755500 031-37755500 ندارد
آلتون هونامیک ویرا 021-88105612 021-88558493 ندارد
تدبیرگران خط آزما 021-88280970-3 021-88280973 ندارد
تدبیر توسعه جوش کویر 051-43340436 051-43340436 ندارد
پژواک رایان 021-88680083 021-88680083 ندارد
کیمند انرژی پارس 021-88549081 021-88549081 ندارد
بازرسی فنی فلات پژواک 021-43970000 021-43970111 ندارد
بازرسی ایمن کیفیت آتیه روشن 045-33711862 045-33711078 ندارد
بازرسی مهندسی ایران(IEI) 021-88777701 021-88886310 ندارد
آترین طرح آزما 021-33384058 021-33235901 ندارد
پرتو نور پارسيان 031-36258159 031-36258159 ندارد
پترو تجهیز کالا راستین 021-26214485 021-26214485 ندارد
نيما آزمون فولاد 031-37851114 031-37851113 ندارد
نوآوران فنون راد 021-88756149 021-88528356 ندارد
خدمات نفتی نیکو دریا دریادلان کیش 076-44468321 076-44468322 ندارد
ایمن پاد نوین اصفهان 031-32306527 031-32306527 ندارد
فن كاران صنعت اهواز 061-32257040 061-32257050 ندارد
آزمون خدمات صنعت پويا 021-44426200 021-44426200 ندارد
كاوشيار آريا 021-66569734-5 021-66594719 ندارد
تابش آزمون پژواک 061-34417650 061-34417650 ندارد
کیفیت پژوهان صنعت 021-26709223 021-26709211 ندارد
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 021-88778892 021-88778627 ندارد
آزمون گستر آسیا 021-44017126 021-44068012 ندارد
صنعت سرخ پاسارگاد 021-66318217 021-66318342 ندارد
آی اس تهران 021-88323119-20 021-88344487 ندارد
فرامعیار اوراسیا 021-66595223-4 021-66595223-4 ندارد
ايمن پرتو 031-32231800 031-32231817 ندارد
رایان پترو آزمون 021-88895103 021-88904659 ندارد
پويا گستر موعود 021-88846721 021-88342485 ندارد
آزما گستر نیما 021-44967467 021-44967458 ندارد
پرتونگاران صبا 021-66907376-7 021-66925165 ندارد
زاگرس آتیه 021-88716426 021-88557294 ندارد
فرادانش 021-88925519-25 021-88925829 ندارد
آريا اس جي اس 021-66434647 021-66424748 ندارد
راهبران صنعت جنوب 0615-233-8876 061-5233-8876 ندارد
طرح جوش کاوش 021-77137886 021-77137886 ندارد
ایمن تیام سپاهان 021-36675338 021-36675538 ندارد
پرتوکاران شهر راز 071-38385386 071-38385425 ندارد
پرتوکاران پارسه ایرسا 071-38308638 071-38308638 ندارد
ايمن آزماي شرق 051-38847748 051-38847749 ندارد
پرتو کاوش شمس 021-77459314 021-77459491 ندارد
پالايش نفت اصفهان 031-33923001 031-33964880 ندارد
گاماتست 021-77601776 021-77529609 ندارد
نصب آزمون راد 021-88989824-26 021-88963720 ندارد
نام آوران صنعت خوزستان 061-34437997 061-34453569 ندارد
بازرسی فنی ایرانیان ( ایریکو) 021-88894516-9 021-88904659 ندارد
فولاد کاوان البرز 021-22095105 021-22350502 ندارد
پرشانا فنی پاسارگاد 021-46824003 021-46823830 ندارد
آرمان يلداي سپهر 051-37234000-1 051-37287961 ندارد
آی جی اس 021-88198126-27 021-88198128 ندارد
خبرگان بین الملی تهران 021-66122549 021-66123849 ندارد
پرتوساز صنعت 021-55725623 021-55719393 ندارد
توس آزمون گستر شرق 051-38840960-70 051-38840970 ندارد
خدمات هوايي پارس 021-44668100 021-44668153 ندارد
پايش گستران پيشرو 021-26217095 021-26216629 ندارد
آرمان پرتو 021-66553781 021-66553782 ندارد
پرتونگاران اهواز 061-34459900-2 061-34440020 ندارد
نيك آزمون آسيا 031-36202801 031-36202801 ندارد
ایمن پرتو ایرانیان 026-34474560 026-32508709 ندارد
کنکاو 021-77715070 021-77706643 ندارد
جوش گستر توس 051-36046348 051-36075460 ندارد
رادیوگرافی صنعتی ایران 021-88704233 021-88704232 ندارد
كمال اصفهان 031-36259441-2 031-36277373 ندارد
پويا پرتو سامان 021-77802555 021-77802555 ندارد
بیرووریتاس 021-22057422 021-22057352 ندارد
مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار 021-55253502 021-55266003 ندارد
تدبیر آزمون سپاهان 031-37866185 031-37866116 ندارد
آزمایشات غیرمخرب آسیا 021-66921736 021-66927276 ندارد
ایده گستر کاوه 021-22909455 021-22912981 ندارد
مهندسي سازه کيفيت پايدار 021-44008512-3 021-44008514 ندارد
کیش آیلند سیلزاند سرویسر 076-44450414 076-44450414 ندارد
متصا 021-88701401-9 021-88701535 ندارد
آزمون گران تهران 021-66468040 021-66969572 ندارد
بهینه سازان اعتماد صنعت 041-33251317-8 041-33251319 ندارد
ثمین صنعت گیو 021-77600063 021-77503238 ندارد
پیشگامان فنون پارس 021-44486692 021-44405526 ندارد
بازرسی فنی طلوع قشم 021-88704233 021-88704232 ندارد
کاوش کاران مبین 021-66597048 021-66597050 ندارد
فن آوران مادون قرمز 021-88725834 021-88725651 ندارد
ايكا 021-88794890-1 021-88794927 ندارد
جوش صنعت پرهون توس 051-33435975 021-43854648 ندارد
سيستم جوش آريا 021-44064210 021-44045539 ندارد
آریا سینا کنترل ( آسکو) 021-22019430 021-22019436 ندارد
روش نوين 071-36271301 071-36268532 ندارد
پرتودژ 021-22042788 021-22013203 ندارد
آریا اس جی اس 021-66434647 021-66424748 ندارد
فولاد آزمون اسپادانا 031-52621528 031-52634931 ندارد
صنعت گستر نوین اسفراین 058-37239323 058-37241182 ندارد
کوبان کاو 021-88009888 021-88025146 ندارد
کالا کیفیت دانا 021-22722601 021-22722601 ندارد
ایراتک کیش 021-88978935 021-88978935 ندارد
ایران گروپ آف سورویورز 021-88824072 021-88813052 ندارد
ایمن آزمای شرق 511-8785064 511-8788957 ندارد
آتی سازان تاسیسات ایرانیان 021-44282904 021-44282902 ندارد
آذر ستاویز 021-35415510 021-35415510 ندارد
آذران آزمایش فارس 071-32300405 071-32300405 ندارد
آریا سینا کنترل 021-22019430 021-22019436 ندارد
آزمون جوش آسیا 021-66677543 021-66382503 ندارد
بهستون صنعت نوین 021-88605787 021-88605789 ندارد
بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا 021-26408176 021-22275652 ندارد
پارس سامان طوس 051-38452160 051-38408714 ندارد
پایدار آزما پارس 021-88951306 021-88969821 ندارد
پایش گستران پیشرو 021-26217095 021-26216629 ندارد
پرنیان پایش اندیشه کادوس 021-88172854 021-88173128 ندارد
پویا ناظران آریا 021-22871503 021-22867233 ندارد
جوش گستر توس 051-16046348 051-16075460 ندارد
روشاک پایا کنترل 021-44222722 021-89314916 ندارد
سیستم جوش آریا 021-44064210 021-44045539 ندارد
فرا صوت پنهان 021-8838805 021-8838805 ندارد
فرآیند میزان ایرانیان 021-88737492 021-88737483 ندارد
فنی مهندسی آســاره پـرداز پـاســارگـاد 021-42608002 021-42606767 ندارد
کاوشیار آریا 021-66569734 021-66594719 ندارد
مودی اینترنشنال قشم 021-88713101 021-88714895 ندارد
مهندسی آزمون پرتوی غرب 031-35703050 031-35703060 ندارد
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک 021-36268001 021-36279223 ندارد
مهندسی صنعتی پرهان جوش 021-32724901-4 021-32729138 ندارد
مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران 021-88251448 021-88259258 ندارد
مهندسی و بازرسی مخازن آلیاژدار 021-88739848 021-88537891 ندارد

 

  • در صورتی که جای شرکت شما در لیست فوق خالی است، جهت ثبت رایگان با ما در ارتباط باشید (info[at]correng.ir).
  • برای ثبت صفحه اختصاصی شرکت خود در “مهندسی خوردگی” این صفحه را ببینید: معرفی شرکت شما