آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT)

آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT) همچنین با نام آزمون کشش با کرنش ثابت (CERT) نیز شناخته میشود. در این آزمون توسط ابزار خارجی، یک نرخ کرنش متغیر که به آرامی افزایش میابد روی بخش گیج یا نوک شیار نمونه کششی تک محوری یا نوک ترک یک نمونه از پیش ترک دار برای ارزیابی مواد اعمال می شود. نرخ کرنش برای یک ورق یا نمونه نازک (حاصل از تقسیم واحد های کشش بر ضخامت گیج) یا نرخ کرنش در نوک شیار یک نمونه شیاردار یا نوک ترک یک نمونه از پیش ترک دار از طریق استفاده از یک نرخ ثابت کشش (واحد کشش بر واحد زمان) حاصل میشود.

نرخ کشش ثابت آهسته، نرخ کرنشی از 4-10 تا 7-10 (ثانیه/1) در بخش گیج نمونه ایجاد میکند. محاسبات دقیقی از میزان کرنش در نوک ترک یا شیار در دسترس نیست. این مقدار برای نمونه های نازک کمتر هم هست. در واقع در این آزمون نرخ کرنش میانگین به اندازه ای پایین است که اجازه رخ دادن برخی فرایند های خوردگی را فراهم میکند. از سوی دیگر این سرعت به قدری هست که آزمون در زمان های معقول به سرانجام برسد.

داده های آزمون SSRT شامل موارد زیر میشود:

  • زمان شکست قطعه
  • داکتیلیتی (ازدیاد طول تا شکست یا کاهش مساحت)
  • استحکام کششی نهایی (حاصل از حداکثر بار)
  • مساحت زیر نمودار ازدیاد طول-بار (که نشان دهنده انرژی شکست میباشد)
  • کسر شکست ترد بر شکست نرم روی سطح شکست
  • تنش آستانه شکست (مثلا با تکنیک رها کردن پتانسیل)

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند